Juridische informatie

Algemeen

Deze website wordt onderhouden door WijnLeeft, Constantijnstraat 12, 6096 CC Grathem.

Gebruik van deze website

De informatie op de website van WijnLeeft wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie op juistheid en volledigheid.

Als u de website van WijnLeeft bezoekt, dan worden cookies opgeslagen op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Meer informatie hierover vindt u in onze privacy statement.

WijnLeeft behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de beschikbaarheid van deze website te onderbreken om onderhoud te plegen.

Aansprakelijkheid

WijnLeeft stelt de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg en aandacht samen. WijnLeeft garandeert echter niet dat de inhoud van deze website en de daarin vervatte informatie op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig is, dan wel vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. WijnLeeft garandeert verder niet dat dergelijke fouten, gebreken en/of virussen zullen worden hersteld of verwijderd.

WijnLeeft is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op welke wijze dan ook ontstaan door het gebruik en/of voortvloeiend uit het gebruik van deze website en/of de informatie hierop.  Dit omvat in elk geval schade die is ontstaan als gevolg van:

  1. het gebruik van de informatie op deze website
  2. fouten, gebreken of virussen op deze website
  3. het niet beschikbaar of onbereikbaar zijn van deze website
  4. het misbruik van informatie die via de website naar WijnLeeft wordt verstuurd
  5. misbruik van deze website
  6. verlies van data
  7. aanspraken van derden

De websites van derden, waarnaar vanaf deze website wordt verwezen, worden niet door WijnLeeft gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden, tenzij anders vermeld.  WijnLeeft kan derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke websites.

Intellectuele eigendom en merkrecht

WijnLeeft behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die WijnLeeft toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Alle teksten, grafische weergaves, bestanden en logo’s op deze website zijn te allen tijde eigendom van WijnLeeft en mogen niet worden gekopieerd voor gebruik of verspreiding en evenmin worden bewerkt of herplaatst op andere sites, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WijnLeeft.

WijnLeeft Leve(n)de Wijn is een gedeponeerd woordmerk dat onder nummer 1014827 is ingeschreven in het merkenregister. Het is derhalve niet geoorloofd om het woordmerk WijnLeeft Leve(n)de Wijn op welke wijze dan ook te hergebruiken of na te maken.

Wijzigingen

Deze juridische informatie is voor het laatst aangepast op 25 maart 2018. WijnLeeft behoudt zich het recht voor om deze juridische informatie zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving te wijzigen. Het verdient daarom aanbeveling om deze juridische informatie regelmatig te raadplegen.

Copyright © 2018 WijnLeeft